Net-billing – na czym polega nowy system rozliczania fotowoltaiki?

netbilling
Spis treści

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 roku, od 1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowe rozwiązania polegające na wartościowym rozliczaniu energii wyprodukowanej przez posiadacza instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Rozwiązania te znane są pod nazwą net-billingu.

Na czym polega net-billing?

Net-billing to rozliczanie kosztowe, które opiera się o wartość energii zakupionej i oddanej. Oznacza to, iż prosumenci, czyli osoby równocześnie produkujący i użytkujący energię, sprzedają wprowadzoną do sieci nadwyżkę energii po określonej cenie, by następnie płacić za energię pobraną te same stawki, co inni odbiorcy. Zgodnie z założeniami net-billingu, pieniądze ze sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę przez 12 miesięcy mają znajdować się w depozycie na indywidualnym koncie prosumenta. Zgromadzone na koncie środki mogą posłużyć do opłacenia energii pobranej. Niewykorzystane w ciągu 12 miesięcy pieniądze z depozytu zostaną zwrócone prosumentowi, jednak suma zwrotu nie może być wyższa niż 20% ustalonej według ceny giełdowej wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu.

Kogo dotyczy net-billing?

Net-billing jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie do prosumentów, którzy znaleźli się w systemie od 1 kwietnia 2022 roku włącznie. Wszyscy dotychczasowi prosumenci oraz wszyscy ci, którzy złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) do dnia 31 marca 2022 roku, pozostają w obowiązującym poprzednio systemie opustów i mają prawo korzystać z niego przez kolejnych 15 lat. Równocześnie każdy prosument, którego obowiązuje system opustów, a który woli być rozliczany z prądu z fotowoltaiki w systemie net-billingu, może zmienić formę rozliczenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia do sprzedawcy energii. Oświadczenie to musi wpłynąć maksymalnie na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału rozliczeniowego.

Czym różni się net-billing od dotychczasowej metody rozliczania?

By najlepiej wykazać różnice między net-billingiem a dotychczasową metodą rozliczania fotowoltaiki, warto przedstawić sposób funkcjonowania obu systemów z osobna.

  • Funkcjonowanie systemu opustów

W systemie opustów prosumenci dysponujący instalacją o mocy do 10kW, za każdy 1kWh oddany do sieci mogą odebrać 0,8 kWh energii, z kolei użytkownicy instalacji o mocy większej niż 10kWh za każdy 1kWh oddany do sieci mogą odebrać 0,7 kWh. System opustów zakłada ponadto, że prosument nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej.

  • Funkcjonowanie systemu net-billing

Prosumenci, którzy rozliczają fotowoltaikę w systemie net-billing, sprzedają nadwyżkę energii do sieci, a następnie pobierają ją, uiszczając taką samą opłatę, jak wszyscy inni odbiorcy prądu. Metoda ta zakłada przy tym, że do lata 2024 roku cena energii elektrycznej będzie ustalana miesięcznie, w kolejnych latach okres rozliczeniowy ulegnie wydłużeniu.

Plusy i minusy net-billingu

Wprowadzony mocą nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii system rozliczania fotowoltaiki net-billing posiada zarówno plusy, jak i minusy. Do plusów zaliczyć można:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci energetycznej

Wprowadzenie systemu net-billing pozwala zapewnić bezpieczeństwo pracy i stabilność sieci energetycznej, także w obliczu ciągłego jej rozwoju. Utrzymanie systemu opustów uniemożliwiałoby przyłączenie do sieci kolejnych prosumentów w obawie, iż ulegnie ona obciążeniu.

  • Wdrożenie nowych modeli biznesowych na rynku energii

Wprowadzenie systemu rozliczeń fotowoltaiki net-billing pozwala wdrożyć nowe modele biznesowe na rynku energii, uwzględniające między innymi odkup energii od prosumentów po bieżącej cenie rynkowej oraz magazynowanie energii.

Wśród minusów net-billingu wymienić można z kolei:

  • Trudność w ustaleniu, kiedy koszt inwestycji w fotowoltaikę ulegnie zwrotowi

System net-billing wymaga od prosumenta śledzenia zmieniających się cen energii, w celu określenia, w jakim czasie instalacja fotowoltaiczna będzie mogła ulec zwrotowi kosztów. W systemie opustów przewidywany czas zwrotu inwestycji był znacznie łatwiejszy do wyliczenia na podstawie wysokości taryf za energię.

  • Ponoszenie kosztów opłaty dystrybucyjnej przez klienta

W przeciwieństwie do systemu opustów, w systemie net-billing prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej.

Mimo zmian w systemie rozliczania, fotowoltaika na Dolnym Śląsku to wciąż opłacalne rozwiązanie pozwalające na oszczędność na rachunkach i uzyskanie niezależności energetycznej.

Te artykuły mogą Ci się spodobać
Dodatek osłonowy dla Polaków w 2024 roku - składanie wniosków

Dodatek osłonowy w 2024 roku – wszystko co musisz wiedzieć

Ponowne wprowadzenie dodatku osłonowego - co to oznacza dla Polaków? Dodatek osłonowy, po rocznej przerwie, powraca w 2024 roku, budząc…
fotowoltaika - rolnictwo

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych – czy jest to opłacalne rozwiązanie?

Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach rolnych jest znaczne i ciągle rośnie wraz z postępem technologicznym oraz ekspansją produkcji rolnej. Rolnictwo…
dofinansowanie na fotowoltaikę

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną w 2023 roku – jak się o nią ubiegać?

Coraz więcej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rolników decyduje się na wykorzystanie energii słonecznej, jako ekologicznego i ekonomicznego źródła zasilania. To…

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku zapewniamy Cię, że instalacja, którą dla Ciebie wykonamy, przyniesie wymierne korzyści i zapewni Ci spokój umysłu!

Wraz z naszym zespołem fachowców, będziemy Cię informować i wyjaśniać każdy etap procesu, abyś miał pełną świadomość przebiegu prac.

Proszę, nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

 Zapewniamy, że to wyjątkowa okazja, której warto skorzystać.

Skontaktuj się z nami!